Великобілозерська районна державна адміністрація
Великобілозерський район, Запорізька область

Регламент роботи

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент Великобілозерської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

1.2. Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій та цим Регламентом.

         1.3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, начальниками відділів та завідувачами секторів апарату райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

         1.4. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

         Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

         Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

         1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також з начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами районної державної адміністрації

 

2.1. Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників голови, керівника апарату в разі їх відсутності.

Головою районної державної адміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю виконання наданих виконавчим органам відповідних органів місцевого самоврядування територіальних громад законом повноважень органів виконавчої влади (делегованих повноважень).

         2.2. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

 

3. Планування роботи районної державної адміністрації

 

         3.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, згідно з додатком 1, а у разі потреби – оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, та оперативними (тижневими) планами, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

         3.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату .

         3.3. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.4. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів, погодженими з першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи вносяться до організаційного відділу апарату райдержадміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації відповідно до 15 грудня і 15 числа останнього місяця кварталу.

         3.5. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи районної державної адміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

3.6. Перспективний план роботи “Основні напрямки діяльності райдержадміністрації” формується за такими розділами:

         соціально-економічний блок;

         блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

         блок агропромислового розвитку;

         гуманітарний блок;

         блок основних організаційно-масових заходів.

3.7. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

         3.8. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

         3.8.1 актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

3.8.2 перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

3.8.3 перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

3.8.4 питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямків подальшої роботи;

3.8.5 питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення цільової перевірки стану справ у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації.;

3.8.6 основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або в яких бере участь.

      3.9. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

      3.10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації. Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

  3.11. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи відділів, секторів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.       

  Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень підпунктів 3.7.- 3.9 цього Регламенту.

  3.12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

  3.13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації. (відповідно до розподілу обов'язків).

   Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації подають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації на паперових та електронних носіях звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 5 числа першого місяця наступного кварталу, та щороку до 25 січня – звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації.

         Організаційний відділ апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартальних планів роботи райдержадміністрації, які візуються першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), і подаються на розгляд голові районної державної адміністрації.

3.14. Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

         3.15. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції щочетверга подаються першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату до організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

         Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який візується начальником організаційного відділу та затверджується керівником апарату райдержадміністрації.

         3.16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у тому числі інформування голови обласної державної адміністрації та щорічне звітування перед ним про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також соціально-економічне, суспільно-політичне, екологічне та інше становище на відповідній території, проводиться управлінням економіки райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації (включаючи відділи, сектори апарату) затверджених першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

4. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

         4.1. Структуру апарату районної державної адміністрації (далі - апарат) визначає голова районної державної адміністрації. Апарат складається з відділів та секторів, які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації.

         4.2. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1 опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

4.2.2 здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради; за дорученням голови районної державної адміністрації, розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

4.2.3 перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законодавчих актів, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації; вивчає й узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції про удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

4.2.4 аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку  відповідних територій;

4.2.5 здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

4.2.6 готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

4.2.7 проводить разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного та суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також, про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

4.2.8 здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

4.2.9 здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях райдержадміністрації, забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

4.2.10 провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

         4.2.11 виконує інші функції відповідно цього Регламенту та за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

         4.3. Апарат районної державної адміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевих рад;

4.4. Діяльність апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат та встановленого порядку ведення діловодства.

 

5. Кадрова робота

         5.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.                                  

         5.2. Кадрова робота в райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими головою райдержадміністрації Положенням про організацію роботи з кадрами у Великобілозерській районній державній адміністрації й річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом та керівниками підприємств, установ й організацій, які функціонують на території району.

         5.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює сектор кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівника на одного із працівників.

         Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

         5.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства про державну службу .

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорії посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

         5.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

         5.6. В районній державній адміністрації, її апараті та структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199 (зі змінами та доповненнями), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

         5.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

         5.8. Райдержадміністрація розглядає, погоджує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що функціонують на території району.

         5.9. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

         5.10. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

         5.11. Перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації здійснюють добір кандидатур на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації й територіальних органів центральних органів виконавчої влади в районі, діяльність яких вони координують згідно з функціональним розподілом обов’язків, вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо призначення їх на зазначені керівні посади, та представляють під час співбесіди голови з ними.

 

6. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

         6.1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до типової (Примірної) інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

         Інструкція з діловодства в районній державній адміністрації затверджується її головою.

         Здійснення контролю і перевірка виконання документів в районній державній адміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.          Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.                                               

7. Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації

 

7.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

7.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями).

         7.3. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7.4. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, його першим заступником, заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), начальником загального відділу апарату райдержадміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу районної держадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації та відділи, сектори апарату райдержадміністрації.

7.5. Особистий прийом громадян проводить голова районної держадміністрації, його перший заступник, заступники, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації.

У структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

7.6. Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

8.Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

         8.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).       

         Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

         8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної та районної  держадміністрацій, рішеннями районної ради.

         8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

         8.3.1. правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

         8.3.2. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;                

         8.3.3. підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.                                                                          

         8.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         8.4.1. забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, а також наказів керівника апарату райдержадміністрації;

         8.4.2. проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

         8.4.3. визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

          8.4.4. надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

         8.4.5. представляє інтереси райдержадміністрації у судах;

         8.4.6. виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

         8.5. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, наказів, що суперечать чинному законодавству є обов’язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

         Забороняється покладання на юридичний відділ завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за межі його повноважень.                                                

9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

районної державної адміністрації

 

9.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи, тощо), служби та комісії.

          Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова районної державної адміністрації.                                           

          Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

      9.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в районній державній адміністрації може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника, заступників голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.                   

      9.3. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

       До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

         9.4. Засідання колегії скликаються й проводяться головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одним із заступників голови райдержадміністрації.

         9.5. На розгляд колегії виноситься, як правило, не більше двох основних питань

         9.6. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

         В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.        

         Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою районної державної адміністрації а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одним із заступників голови райдержадміністрації, і який є підставою для видання відповідного розпорядження.          9.7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.

10. Порядок підготовки та проведення нарад

 

         10.1. Голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.                           

         План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.     

         10.2. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації, організація проведення нарад у першого заступника та заступників голови райдержадміністрації - на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

           10.3. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.        

         10.4. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписується головуючим.

         10.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється відповідними працівниками райдержадміністрації, а в окремих випадках за рішенням головуючого на нараді – структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

         10.6. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови облдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

         10.7. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.                                                         

         10.8. Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в райдержадміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 

11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови районної державної адміністрації

 

11.1. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавч