Великобілозерська районна державна адміністрація
Великобілозерський район, Запорізька область

Увага! Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади категорії «В» - головного спеціаліста відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату Великобілозерської районної державної адміністрації

Переглядів: 231

                                  

 

                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                    наказ керівника апарату

                                                                                                                                                    райдержадміністрації

                                                                                                 

                                                                                                                                                    08.11.2018 № 62-к

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату Великобілозерської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) забезпечує взаємодію голови районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування та структурними підрозділами райдержадміністрації;

2) здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з питань, віднесених до компетенції відділу, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки та оприлюднює їх у порядку передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

3) бере участь в інших заходах районної державної адміністрації, в сесіях рад та в засіданнях виконавчого комітету сільської ради;

4) організовує за дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату, спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, підготовку проектів рішень сесії районної ради, що віднесені до компетенції відділу і які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації;

5) організовує вирішення питань, покладених на відділ, у зв’язку із підготовкою робочих поїздок до району керівництва обласної державної адміністрації;

6) аналізує разом з юридичним сектором апарату райдержадміністрації рішення виконкому сільради, прийняті з питань здійснення ними делегованих повноважень органів державної виконавчої влади і при виявленні невідповідності їх законодавству, готує пропозиції щодо скасування цих рішень;

7)  надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації  та виконавчому комітету сільської ради з питань ведення діловодства по зверненням громадян;

8) здійснює організаційне забезпечення навчально-методичних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкому сільської ради;

9) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації роботу відділів, секторів, управлінь районної державної адміністрації, виконкому сільської ради (в частині здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади) щодо виконання ними Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, організовує проведення комплексних перевірок з цих питань із залученням відповідальних працівників відділів, управлінь. У разі потреби одержує від структурних підрозділів, органів виконавчої влади інформацію про хід виконання документів і доручень. Надає голові райдержадміністрації відповідні акти, довідки та інформації;

10) за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату перевіряє у відділах і управліннях районної державної адміністрації, виконкомі сільради стан організації діловодства по зверненням громадян, подає їм необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

11) здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрацій, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналізує причини порушення строків виконання документів і вносить пропозиції щодо їх усунення;

12) вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан роботи по зверненням громадян в структурних підрозділах райдержадміністрацій, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

13) інформує голову райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

14) опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

15) оприлюднює на офіційному веб-сайті райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів, які стосуються прав і обов`язків громадян та відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», поданих йому розробником такого акту;

16) забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

17)проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов`язків, керівника апарату райдержадміністрації про неможливість їх додержання;

18) забезпечує кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

19) забезпечує неухильне дотримання графіку та належну організацію особистих, виїзних прийомів громадян головою райдержадміністрації та його заступниками, керівником апарату адміністрації;

20) забезпечує систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації;

21) здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до райдержадміністрації і направлені, за дорученням керівництва, для вирішення структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкому сільської ради, керівникам підприємств, установ і організацій та іншим юридичним особам;

22) надає методичну допомогу в організації роботи із зверненнями громадян, їх особистого прийому та ведення діловодства відділам, управлінням, іншим службам районної державної адміністрації, виконкому сільради;

23) проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, здійснює підготовку матеріалів та регулярне інформування голови райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату про стан цієї роботи;

24) веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на відділ;
25) перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

26) організовує особистий прийом громадян, розгляд письмових звернень, які надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію», проведення керівництвом райдержадміністрації щоквартальної «гарячої лінії», виїзних особистих прийомів громадян за місцем їх роботи та проживання. Контролює терміни розгляду звернень, вирішення порушених питань. Узагальнює та аналізує надходження звернень, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги та зауваження громадян та повторні звернення громадян;

27) дотримується правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Великобілозерської районної державно адміністрації;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 4100 гривень – розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України                     «Про державну службу»;

- додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України                             від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до фактичного виходу на роботу.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

4) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка державного службовця;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік;

8) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Строк подання документів: документи приймаються протягом 21 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Межрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до Великобілозерської райдержадміністрації до 16.00 години 28.11.2018 року:

71400, Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

71400, Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120 приміщення Великобілозерської районної державної адміністрації о 10.00 годині 07 грудня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Середа Олена Іванівна

тел. 0974439708

vbeloz@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта  

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

 

3.

Ділові якості

- навички контролю;

- вміння вести перемовини;

 

4.

Особистісні якості

 - ініціативність;

 - відповідальність;

 

5.

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

 

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про державну службу»;

       3. Закон України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату Великобілозерської районної державної адміністрації)

1) Закон України «Про звернення громадян»;

2) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

3) постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаних громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                            Н. КВАША

« повернутися до списку новин