Великобілозерська районна державна адміністрація

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Великобілозерської районної державної адміністрації

Дата: 14.12.2016 13:10
Кількість переглядів: 803

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО


 

                                                                                                                             розпорядження голови

                                                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                                                        

                                                                                                                            12.12.2016 № 352


 

    УМОВИ

        проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника

 відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Великобілозерської районної державної адміністрації


 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

2. Подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації, його структуру.

3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації та розподіляє обов'язки між ними.

4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації.

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, культури, мистецтв, туризму, охорони  культурної спадщини, молоді, фізичної культури та спорту.

7. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурами підрозділами районної державної адміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

8. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації, Департаменту освіти і наук, молоді та спорту облдержадміністрації, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.

9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції).

10. Здійснює заходи щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтв, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

11. Здійснює у межах своїх повноважень заохочення благодійної діяльності, спрямованої на розвиток культури і мистецтв;

12.сприяє діяльності творчих спілок, а також молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури;

13. Подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису.

15. Здійснює добір кадрів.

16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

17. Подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 - прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

18. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників навчальних закладів та інших структурних підрозділів.

19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

20. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом.

21. Організовує та проводить регіональні мистецькі фестивалі і конкурси, огляди народної творчості, спортивно масові, інші культурно – мистецькі заходи, а також мистецькі аукціони, виставки– продажв та інших заходів.

22. Визначає перспективи, напрями розвитку та змісту освіти, сфери культури і мистецтв.

23. Здійснює методичне керівництво та координацію роботи бібліотек.

24. Забезпечує у межах своєї компетенції додержання вимог законодавства про туризм та охорону культурної спадщини на території району, контроль за:

- збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

- доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає  інформацію  про програми та проекти змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

- захист об'єктів культурної спадщини від  загрози знищення,  руйнування або пошкодження;

- виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних   знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

- дотримання режиму використання пам'яток  культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

-  функціонування української  мови  в  усіх  сферах  суспільного  життя;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

- надає висновки щодо:

- відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може  позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

- відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого  значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених управлінням культури і туризму Запорізької обласної державної  адміністрації;

- забеспечує участь спортсменів, збірних команд районну, конкурсів, молоді в заходах вищого рівння

- вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікацій працівників відділу;

- інформує управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу  загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини.                                       

25. Здійснює комплексний аналіз і прогнозування розвитку галузей туризму та культурної спадщини в районі;

26. Сприяє: дитячому та молодіжному туризму, захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

-загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту; участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

27. Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, методичних і науково – практичних семінарів конференцій, сприяє в межах своєї компетенції формуванню позитивного туристичного іміджу України за кордоном розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини;

28. Координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, пов’язану зі створенням матеріально-технічної бази для надання послуг, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів;

29. Організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань туризму суб’єктам підприємницької діяльності;

30. Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої  творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та  охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури. 

31. Виконує інші завдання та доручення керівництва районної державної адміністрації в межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, а також завдання, затверджені Положенням про відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації.

32. Дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Великобілозерської районної державної адміністрації.


 

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 4480грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»), на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П-2ДС);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

Строк подання документів: документи приймаються протягом 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Межрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях та подаються до Великобілозерської райдержадміністрації: 71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 січня 2017 року, приміщення Великобілозерської районної державної адміністрації,

71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Середа Олена Іванівна

тел. (06156) 2-02-68

vbeloz_rda@zp.ukrtel.net


 


 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта  

вища, не нижче ступеня магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Знання законодавства

 1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

5

Професійні знання

1) Закон України «Про освіту»;

2) Закон України «Про дошкільну освіту»;

3)Закон України «Про загальну середню освіту»;

4)Закон України «Про культуру»;

5)Закон України «Про туризм»;

6)Закон України «Про спорт і фізичну культуру».


 

6

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтувати власну позицію;


 

7

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2)ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3)аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;               

8

Комунікації та взаємодія

1)вміння ефективної комунікації та публічних виступів;                                               

2)співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

9

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;                                 

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

10

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;                     2)управління проектами;                                   3)вміння працювати в команді та керувати командою;                                                        

4) мотивація

9

Особистісні компетенції

1)дисципліна і системність;                                      2)інноваційність та креативність;                          3)дипломатичність та гнучкість;                     4)незалежність та ініціативність


 


 


 


 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                               Н.В.Кваша


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень