Великобілозерська районна державна адміністрація

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста юридичного сектору апарату Великобілозерської районної державної адміністрації

Дата: 01.03.2017 13:39
Кількість переглядів: 464


 

                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                            розпорядження голови

                                                                                                                                            райдержадміністрації


 

                                                                                                                                            28.02.2017 № 63


 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста юридичного сектору апарату Великобілозерської районної державної адміністрації


 

Загальні умови

Посадові обов'язки


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

З метою виконання завдань, які стоять перед сектором, головний спеціаліст сектору:

2.1 проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, володіє інформацією про зміни в нормативно-правових актах і новими актами, рекомендаціями органів юстиції;  забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів та документів;

2.2 бере участь в підготовці проектів розпоряджень та інших нормативних актів райдержадміністрації, в тому числі тих, що регулюють відносини структурних підрозділів;                                                      

2.3 вносить пропозиції керівнику про припинення дії актів керівників підприємств, організацій незалежно від форм власності, якщо вони суперечать чинному законодавству;

2.4 надає правову допомогу в процесі роботи структурним підрозділам райдержадміністрації, здійснює заходи щодо  поліпшення якості робіт;

2.5 бере участь у підготовці проектів розпоряджень та інших нормативно-правових актів райдержадміністрації, в тому числі тих, що регулюють відносини структурних підрозділів;

2.6 проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, комплексних програм, доручень. Готує інформацію про результати цієї роботи;

2.7 забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих і інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих райдержадміністрацією, з використанням сучасних технічних засобів, підтримує їх в контрольному стані;     

2.8 вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативного акту на державну реєстрацію до управління юстиції, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

2.9 відповідає за підготовку та подання на державну реєстрацію до районного управління юстиції розпоряджень голови райдержадміністрації, які зачіпають права,  свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

2.10 приймає участь у засіданнях виконавчих комітетів сільських рад, перевіряє протоколи виконкомів на відповідність їх чинному законодавству; контролює виконання делегованих повноважень сільськими радами;

2.11 при виявленні невідповідності законодавству України прийнятих райдержадміністрацією документів разом з юридичним відділом облдержадміністрації готує пропозиції щодо їх скасування; 

2.12 вивчає пропозиції, рішення органів місцевого самоврядування  на предмет їх відповідності законам України; бере участь у підготовці проектів подань голови райдержадміністрації до органів місцевого самоврядування про стан реалізації ними законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших органів законодавчої і виконавчої влади;

2.13 разом з відповідними підрозділами установи бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам установи, які потребують соціального захисту.

2.14 організовує та проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників управлінь і відділів районної державної адміністрації, виконкомів сільрад, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових знань;

2.15 бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з метою підвищення правових знань керівників і спеціалістів райдержадміністрації;

2.16 бере участь в підготовці, укладенні та контролі за виконанням договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;

2.17 узагальнює та аналізує звіти підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій, інші матеріали по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;

2.18 готує інформації про стан правопорядку в районі, заходи органів державної виконавчої влади, правоохоронних  та контролюючих органів по боротьбі зі злочинністю;

2.19 готує звіти до обласної адміністрації про стан виконання місцевими органами виконавчої влади району Закону України «Про запобігання корупції», інші матеріали.

Головний спеціаліст юридичного сектору є особою, відповідальною за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в апараті райдержадміністрації (уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції), в зв’язку з чим займається:

- підготовкою, забезпеченням та контролем за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

- наданням методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- проведенням організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявленням і протидією корупції;

- проведенням перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій  на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

- здійсненням контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади,  а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників органу виконавчої влади, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;                                                                                                                                    

10) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, до вчинення корупційних правопорушень.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади (його апарату), питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

2.20 готує керівництву райдержадміністрації інформації, довідки, огляди, інші інформаційно-аналітичні матеріали з питань криміногенної ситуації в районі, боротьби зі злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку, захисту прав та свобод громадян, а також про стан роботи та матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів;

2.21 відповідає за діловодство та контроль за виконанням документів які надходять до сектору;

2.22 розробляє поточні плани роботи та бере участь у підготовці перспективних планів сектору;

2.23  дотримується правил внутрішнього службового розпорядку;

2.24 виконує інші доручення керівництва райдержадміністрації в межах своїх повноважень та компетенції
 

Умови оплати праці


 


 

Посадовий оклад – 3200 грн. надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»), на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання


 


 


 


 


 


 


 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду  на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої  перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

Строк подання документів: 21 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу


 

приміщення Великобілозерської районної державної адміністрації,

71400,Запорізька область, Великобілозерський район, с.В.Білозерка, вул. Центральна, 120

29 березня 2017 року, о 11.00
 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу


 

Середа Олена Іванівна

тел. (06156) 2-02-68

vbeloz_rda@zp.ukrtel.net


 

                                                 Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Правознавство»

2

Знання законодавства


 

  • Конституція України,
  • Закон України "Про запобігання корупції",
  • Закон України «Про державну службу»

3

Професійні знання


 

Порядок укладання та розірвання договорів, порядок вирішення спорів з різних питань; вміння складати позовні заяви та процесуальні документи і представляти інтереси установи в судових органах.

4

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

5

Командна робота та взаємодія

вміння ефективної координації з іншими


 

6

Сприйняття змін


 

Здатність приймати зміни та змінюватись

7

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

8

Особисті компетенції

-Відповідальність;

-системність і самостійність в роботі


 


 


 


 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    Н.В.Кваша


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень