Великобілозерська районна державна адміністрація

Регламент роботи

                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                                                                                             08.09.2017 № 285

 

РЕГЛАМЕНТ

Великобілозерської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Регламент Великобілозерської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій та цим Регламентом.

3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (відповідно до розподілу обов`язків), керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, начальниками відділів та завідувачами секторів апарату райдержадміністрації, а також, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

4. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків), а також із завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

ІІ. Розподіл обов`язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами районної державної адміністрації

 

1. Розподіл обов`язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступника голови та керівника апарату в разі їх відсутності.

2. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

 

ІІІ. Планування роботи районної державної адміністрації

 

1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, згідно з додатком 1, а у разі потреби – оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, та оперативними (тижневими) планами, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату .

3. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів, погодженими з першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи вносяться до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації відповідно до 15 грудня і 15 числа останнього місяця кварталу.

5. Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації готує проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи районної державної адміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

6. Перспективний план роботи «Основні напрямки діяльності райдержадміністрації» формується за такими розділами:

соціально-економічний блок;

блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

блок агропромислового розвитку;

гуманітарний блок;

блок основних організаційно-масових заходів.

7. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем`єр-міністра України, державних, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також, делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

8. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

1) актуальні питання, пов`язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв`язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

2) перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

3) перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

4) питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямків подальшої роботи;

5) питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення цільової перевірки стану справ у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації.;

6) основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або в яких бере участь.

9. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації. Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу голови районної державної адміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

11. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за річними та квартальними планами, що затверджуються першим заступником, заступника голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків). Порядок планування роботи відділів, секторів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пунктів 7-9 розділу ІІІ цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації. (відповідно до розподілу обов`язків).

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації подають до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації на паперових та електронних носіях звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 5 числа першого місяця наступного кварталу, та щороку до 25 січня – звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації.

Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартальних планів роботи райдержадміністрації, які візуються першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків), і подаються на розгляд голові районної державної адміністрації.

14. Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

15. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції щочетверга подаються першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.

Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який візується начальником відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю та затверджується керівником апарату райдержадміністрації.

16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у тому числі щорічне звітування про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також соціально-економічне, суспільно-політичне, екологічне та інше становище на відповідній території, проводиться відділом економічного розвитку, торгівлі та державної реєстрації райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації (включаючи відділи, сектори апарату) затверджених першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

 

ІV. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

1. Структуру апарату районної державної адміністрації (далі – апарат) визначає голова районної державної адміністрації. Апарат складається з відділів та секторів, які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації.

2. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1) опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали;

2) здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень районної ради; за дорученням голови районної державної адміністрації, розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

3) перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законодавчих актів, доручень Прем`єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій територіальними органами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації; вивчає й узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв`язанні складних проблем, розробляє пропозиції про удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, розпоряджень голови обласної та районної державної адміністрації;

4) аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку території;

5) здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

6) забезпечує виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій в районі;

7) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

8) проводить разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного та суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також, про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

9) здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

10) здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях райдержадміністрації, забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв`язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

11) виконує інші функції відповідно цього Регламенту та за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

2. Апарат районної державної адміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевих рад;

3. Діяльність апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат та встановленого порядку ведення діловодства.

 

V. Кадрова робота

 

1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади району висококваліфікованими і компетентними працівниками.

2. Кадрова робота в райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими головою райдержадміністрації Положення про організацію роботи з кадрами в Великобілозерській районній державній адміністрації й річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює сектор кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації  виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного із працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства про державну службу.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорії посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

6. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар`єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

7. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації.

8. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

9. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та сектор кадрової роботи райдержадміністрації.

Перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації здійснюють добір кандидатур на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації і територіальних органів центральних органів виконавчої влади району, діяльність яких вони координують згідно з функціональним розподілом обов’язків, вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо призначення їх на зазначені керівні посади.

 

VІ. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» зі змінами.

Інструкція з діловодства в районній державній адміністрації затверджується її головою.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків) та керівники її структурних підрозділів.

3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів в райдержадміністрації визначається окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

VІІ. Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації

 

1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.

2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями).

3. Письмові та усні звернення громадян, що надходять до райдержадміністрації, опрацьовуються відповідно до порядків, які затверджуються окремими розпорядженнями голови райдержадміністрації.

4. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, його першим заступником, заступником голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов`язків), керівником відповідного структурного підрозділу районної держадміністрації.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату, яким доручено згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації розгляд звернення.

5. Особистий прийом громадян проводить голова районної держадміністрації, його перший заступник, заступник, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та інформаційному стенді на першому поверсі адміністративної будівлі райдержадміністрації.

У структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться згідно з графіком, який щомісяця затверджується головою районної державної адміністрації.

Порядок організації та проведення керівництвом райдержадміністрації особистих прийомів громадян, у т.ч. виїзних, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

6. Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

7. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який затверджується окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

VІІ. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний cектор апарату райдержадміністрації (далі – юридичний сектор).

Юридичний сектор підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

2. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради.

3. Основними завданнями юридичного сектору є:

1) правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

2) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

3) підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

4. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, а також наказів керівника апарату райдержадміністрації;

2) проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

3) визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

4) надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов`язків та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

5) представляє інтереси райдержадміністрації у судах;

6) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою райдержадміністрації.

5. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, наказів, що суперечать чинному законодавству є обов`язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

Забороняється покладання на юридичний сектор завдань, що не належать до функцій сектору чи виходять за межі його повноважень.

 

ІХ. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації

 

1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи, тощо).

Завдання, функції та персональний склад зазначених органів визначає голова районної державної адміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені представники громадських організацій, підприємств, установ та організацій.

Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

4. Засідання колегії скликаються й проводяться головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – заступником голови райдержадміністрації.

5. Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації. У разі потреби засідання колегії можуть проводитися за дорученням голови райдержадміністрації у визначений термін.

За необхідністю можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

6. Рішення колегії приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

7. Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії можуть бути реалізовані, як правило, шляхом видання  розпорядження голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних питань та контрольних питань вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження голови райдержадміністрації.

8. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

9. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.

 

Х. Порядок підготовки та проведення нарад

 

1. Голова, перший заступник, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.     

2. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації, або на структурні підрозділи райдержадміністрації; організація проведення нарад у першого заступника та заступника голови райдержадміністрації – на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

3. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

4. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписується головуючим.

Протокол наради у голови райдержадміністрації перед підписанням візується у відділі організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, а після підписання реєструється відділом організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.

5. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

6. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

7. Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в районній державній адміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

ХІ. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

 

1. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, доручень Прем`єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово розпорядження.

2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) вносяться першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.

Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади в межах своєї компетенції можуть вносити проекти розпоряджень голови райдержадміністрації через першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним органом центрального органу виконавчої влади цей проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.

У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником  є виконавець, зазначений першим.

3. Проекти розпоряджень підлягають обов`язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи надсилаються рекомендованим листом.

Головний розробник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

4. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

5. Головний розробник організовує, спрямовує й координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

6. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

7. Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається посада, ініціали, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, дата візування) в аркуші погодження (додаток 8) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов`язковому порядку: завідувачем юридичного сектору, начальником відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю, керівником апарату райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації.

Проекти розпоряджень, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, надаються на візування головному спеціалісту відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації (з питань контролю).

Проекти розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер та пов`язані з використанням бюджетних коштів погоджуються з начальником Енергодарської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Запорізькій області (у Великобілозерському відділенні).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» електронні версії проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до п. 12 розділу ХІ цього Регламенту, подаються розробником (головним розробником) проекту разом із супровідним листом до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю  апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх видання для розміщення на веб-сайті Великобілозерської райдержадміністрації.

Після видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, розробник проекту (головний розробник) готує листа до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації про зняття з веб-сайту Великобілозерської райдержадміністрації проекту розпорядження, яке носить нормативно-правовий характер.

Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення вищезазначеної інформації на веб-сайті Великобілозерської райдержадміністрації.

8. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються сектором кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: завідувачем юридичного сектору, начальником відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації.

9. Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

10. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.

11. Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем`єр-міністра України, голови облдержадміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

12. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

13. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 2), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

14. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

15. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

16. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 3), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

17. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування й прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань. Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов`язковим.

18. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

19. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

20. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв`язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб`єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

21. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області про його погодження разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

22. Проекти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття.  Відповідальним за оприлюднення є розробник акта, до проекту акта ним долучається довідка про розміщення проекту розпорядження на офіційному сайті райдержадміністрації за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, який відповідає за інформаційне забезпечення                 веб-сайту райдержадміністрації.   

23. Проекти розпоряджень з питань, передбачених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 № 4-р «Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 за № 78/287 (зі змінами та доповненнями), погоджуються з Запорізьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

24. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими в пунктах 7, 13, 16, 17, 18, 22. 26 розділу ХІ цього Регламенту.

25. За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов`язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання начальника відділу, завідуючого сектором апарату райдержадміністрації.

26. Проекти розпоряджень підлягають обов`язковій правовій експертизі в юридичному секторі.

Подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо його прийняття не допускається без попереднього розгляду юридичним сектором.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов`язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок (додаток 7).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до 2 робочих днів.

Завідувач юридичного сектору або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснює парафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження.

27. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

28. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції Запорізької області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (зі змінами та доповненнями).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після державної реєстрації з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов`язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід`ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам в паперовому (за визначенням розробника) або електронному вигляді згідно з розрахунком розсилання та оприлюднення в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

29. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.

30. Оригінали розпоряджень зберігаються у відділі організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архіву апарату райдержадміністрації.

 

ХІІ. Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

1. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб-сайті Великобілозерської райдержадміністрації.

2. Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

3. Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – файли) текстовим редактором Word у форматі гtf, розмір шрифту – 14 пт., назва шрифту – Times New Roman.

Для назви файлів використовується латиниця. Назва файлів має вигляд –rozp.rtf, назва додатків – dodXX.rtf, де XX – номер додатка.

4. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКР.гtf, де ДДММРР – дата розпорядження, N – обов`язковий знак перед власним номером, XXX – власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К – ознака кадрового розпорядження, Р – ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), гtf – текстовий формат.

5. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд:

ДДММРРNХХХDY.rtf., де ДДММРР - дата розпорядження, N – обов`язковий знак перед власним номером, XXX – власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D – обов`язковий знак перед номером додатка, Y – номер додатка розпорядження.

6. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip,  де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,  XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К - ознака кадрового розпорядження,  Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера  Р  не ставиться), zip - архівний формат.

Наприклад:

1. Розпорядження від 27.02.2006 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає
публікації. У цьому випадку назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

270206N077P.rtf -  текст розпорядження;

270206N077Dl.rtf -  додаток 1;

270206N077D2.rtf -  додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 270206N077P.zip - в архіві.

2.  Розпорядження від 24.03.2006 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. У цьому випадку назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

240306N131.rtf -  текст розпорядження;

240306N131.Dl.rtf - додаток 1;

240306N131.D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 240306N131.zip - в архіві.

7. Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації після реєстрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

8. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку (пунктів  3 – 7 розділу ХІІ) та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

9. Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації після тиражування надсилає паперові копії тих розпоряджень, які підлягають публікації, для оприлюднення в газету «Мы и наше время».

10. Відділ організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації розміщує файли на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації».

11. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації, та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».

 

ХІІІ. Порядок проведення публічного обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у міжрайонній газеті «Мы и наше время» або доведення до відома населення в інший спосіб.

2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, що передбачені в статтях 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його видання та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами та доповненнями).

4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

ХІV. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

ХV. Підготовка матеріалів для розгляду районною радою

 

1. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником, заступником голови або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов`язків) та невідкладно подаються до відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації.

2. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації; першим заступником голови районної державної адміністрації та з головою районної державної адміністрації.

3. Проекти рішень районної ради готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті, рішеннях районної ради та розпорядженнях голови районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

4. Погоджені проекти рішень районної ради разом із супровідним листом за підписом голови райдержадміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районної ради передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 25 днів до дня пленарного засідання сесії районної ради.

 

ХVІ. Система інформування

 

1. Розпорядженням голови райдержадміністрації, наказом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації призначається працівник, відповідальний за збір, обробку й подання відділу організаційної роботи та з питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації щоденної інформації про найважливіші події у житті району чи галузі.

2. Відповідають за організацію системи збору, обробки та передачі інформації з території району заступники голови та керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Порядок та періодичність надходження інформації визначаються положенням про систему інформування в районній державній адміністрації, яке затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

ХVІІ. Порядок виїзду та оформлення відряджень

 

1. Відрядження працівників апарату райдержадміністрації оформляється у секторі кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Наказ про відрядження підписується керівником апарату райдержадміністрації, а в разі його відсутності – заступником голови райдержадміністрації.

Після повернення з відрядження працівники, крім фінансового звіту, який подається до відділу фінансово–господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, у триденний термін також готують для затвердження письмовий звіт начальнику відділу, завідувачу сектору апарату райдержадміністрації, а останні подають свій звіт керівнику апарату райдержадміністрації.

2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджують питання свого від`їзду у відрядження з першим заступником, заступником голови або керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов`язків.

3. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації видають накази про виїзд у відрядження підлеглих працівників, включаючи й себе.

4. Звіти щодо відряджень працівників структурних підрозділів райдержадміністрації затверджують керівники цих підрозділів, а звіти керівників підрозділів – їх заступники, які підписали їх посвідчення на відрядження.

5. Відрядження за кордон здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

ХVІІІ. Режим роботи районної державної адміністрації

 

1. Розпорядженням голови райдержадміністрації встановлюються режим роботи в райдержадміністрації.

2. Перебування працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації у робочий час поза службовим приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні доводити до відома про свою відсутність у службовому приміщенні в робочий час першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом обов`язків.

3. У структурних підрозділах райдержадміністрації та її апарату ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається до відділу фінансового-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації або працівнику який відповідає за цей напрям роботи відповідного структурного підрозділу щомісяця 25 числа.

 

ХІХ. Порядок надання щорічних відпусток

 

1. Щорічні відпустки першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації надаються, за наявності права на них, згідно з відповідними графіками відпусток, затвердженими головою районної державної адміністрації.

2. Графік відпусток голови райдержадміністрації підлягає узгодженню з першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації згідно з їх закріпленням за відповідним районом області та затверджується головою обласної державної адміністрації.

3. Конкретний термін надання відпусток голові райдержадміністрації погоджується головою облдержадміністрації за особистою заявою голови райдержадміністрації, поданою на його ім’я, про що голова райдержадміністрації повідомляється відповідним листом за підписом заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації.

Заява голови райдержадміністрації про надання йому щорічної відпустки попередньо візується першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації згідно з їх закріпленням за відповідним районом області.

4. Графік відпусток керівників структурних підрозділів райдержадміністрації підлягає узгодженню з першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов`язків та затверджується головою районної державної адміністрації.

5. Конкретний термін надання відпусток керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації погоджується головою райдержадміністрації за їх особистою заявою, поданою на його ім’я, про що керівник структурного підрозділу райдержадміністрації повідомляється відповідним листом за підписом керівника апарату райдержадміністрації.

Заяви на надання щорічних відпусток керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації попередньо візуються першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з функціональним розподілом обов`язків.

6. Щороку, до 15 грудня, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджується графік чергових щорічних відпусток працівників на наступний рік з урахуванням наявності у працівників права на відпустки.

7. Конкретний термін надання відпусток працівникам апарату райдержадміністрації погоджується з керівником апарату райдержадміністрації за їх особистою заявою, поданою на ім`я голови райдержадміністрації. Заяву щодо надання відпустки працівнику апарату райдержадміністрації візують начальник відповідного відділу або завідувач відповідного сектору, завідувач сектору кадрової роботи та начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                               Н.В.Кваша

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень